Význam tvaru předmětů a jejich energie

Význam tvaru předmětů a jejich energie
Význam tvaru předmětů a jejich energie

Každý předmět, který nosíme na sobě (např. přívěšek) nebo kterým se obklopujeme (např. orgonit), vyzařuje určitou specifickou energii, která je dána jeho:

 • tvarem(ať již základním přirozeným, nebo uměle vytvořeným)
 • materiálem, ze kterého je předmět vyroben nebo přirozeně či uměle složen

Jiné vlastnosti a energetické vyzařování mají kovy, plast, sklo a jiné hlína či dřevo.

 • způsobem zpracování

Zde mám na mysli použité technologie zpracování, které buď korespondují a jsou v souladu s přirozeným materiálem předmětu, nebo které mohou kvalitu základních materiálů snížit nebo v horším případě dokonce znehodnotit.

 • energií, která do něj byla během zpracování, tím kdo ho vyráběl, předána

Jestliže bude předmět vyrábět člověk, který je negativně naladěný, naštvaný, nemocný nebo nepřející bude energie předmětu zcela jiná, než když jej vyrobí člověk láskyplně naladěný, optimistický, který dělá svoji práci rád.

Více k tomuto tématu, včetně potřebného opatření, si budete moci přečíst níže.

 • barvou předmětu

Každá barva má své vyzařování, kterým na nás může pozitivně nebo kontraproduktivně působit.

 • vlastní přirozenou energií předmětu plynoucí z jeho složení a tvaru
 • vlastnostmi nebo programem, který byl (nebo nebyl) do předmětu někým cíleně vložen

Znalost těchto informací nám může pomoci správně si vybrat nejen danou věc, ale také její provedení.

Energetický význam tvaru předmětu

 • Koule, polokoule, kruh, ovál, elipsa, válec

Tvary jako koule, kruh apod. napomáhají tomu, aby energie v dobrém slova smyslu proudila, cyklila se kolem nás, zůstávala u nás a pracovala pro nás. Její proudění je plynulé, hladké, jemné. Představují přechod hmoty do éteru či hranici mezi nimi.

U polokoule energie vychází ze základny, směřuje nahoru a více méně nahoře zůstává jako vibrující a vznášející se oblak.

Problém může nastat v situaci, kdy by do sebe předmět načerpal např. energii hádek a tu pak zpětně cyklicky do prostoru nebo do nás vyzařoval. Předejít tomuto můžeme průběžným čištěním předmětu.

 • Trojúhelník, trojúhelník se seseknutou špicí, kužel, lichoběžník, jehlan

Zde se jedná o energii aktivnější, cíleně směřující, rychlejší.

U trojúhelníku a kuželu hraje dominantní roli základna, ze které vše vychází a proudí jedním určeným směrem. Základna představuje pevný opěrný bod ve smyslu stability a uzemnění a špice (či skosená plocha) ukazuje na stoupající tendenci ve smyslu vibrací a rostoucí energie. Skosení plochy energii brzdí a zjemňuje.

Lichoběžník a jehlan svoji energii vyzařují do prostoru a cílem ji rozptýlit a zasáhnout tak co největší plochu. Jedná se o energii kmitající, živou, avšak jemnou. Představují éter.

 • Čtverec, obdélník, kosočtverec, pěti či šesti úhelník, šestihran

Čtverec i obdélník vyzařují energii uzemnění jistoty, řádu, stability, opory, pravidel, rozumu.

Kosočtverec jde energeticky do jádra věci, pomáhá odhalovat věci do hloubky, tak, jak ve skutečnosti jsou. Otevírá srdce i mysl. Může aktivovat energie střetů a dialogů.

Úhelníky a šestihran ukazují na pohybování se na hraně, napomáhají změně, transformaci, a přesto si stále ve svém základu drží energii stability.

Představuje hmotu.

 • Pěticípá hvězda

Její energetická podstata je velmi podobné nastavení symbolu kříže.

Pevná základna ve hmotě, zbytek energie směřující vzhůru, přesto však dočasně uvězněn na půli cesty.

Rozdíl je zde v tom, že energie hvězdy je pružnější, ne tak ukotvená, je otevřená změně a snáze se transformuje do rozzářené zvýšené vibrace.

 

Některé specifické tvary a symboly:

 • Srdce

Podporuje aktivaci soucitu, lásky, pochopení, touhy, přátelství, mateřského citu. V určitých situacích, však může podpořit vystoupení určitého, dosud spícího, emočního bloku. Proto je důležité symbol si také správně naprogramovat.

 • Kříž

Na jedné straně představuje uzemnění, spojení s hmotou, břemenem životních lekcí, které musíme nést. Na straně druhé je předělem mezi tím, kde jsme nyní a tím, kam duchovně spějeme. Umožňuje napojit se na energii všehomíra a opřít se o ni. Je rovnováhou energií a sil. Ukotvuje v sobě řád vesmíru a jeho procesů.

 • Duch svatý

Aktivuje naše napojení na božskou podstatu, podporuje duchovní cestu, intuici a ochranu.

 • Boží oko

Absolutní boží ochrana, vědomí všehomíra, pokora a respekt vůči božským, vesmírným i přírodním zákonům. Dohled, kontrola, řád, vnitřní morální kompas, přísnost, spravedlnost. Vedení ze shora, prozření a ochota se obětovat.

 • Hvězda

Silný zářič, který je schopen násobit vlastní energii svého majitele.

 • Spirála

Další ze silných energetických zářičů, kterou jsou schopné svoji vyzařovanou energii měnit podle toho, jak jsou tvarově koncipovány.

 

Existují spirály:

 • Pravotočivé

Tato spirála energii do prostoru či těla přivádí, nabíjí, uzdravuje.

 • Levotočivé

Tato spirála má schopnost odvádět zátěžové energie, čistit, odebírat přetížení orgánů.

U obou nastavení spirál platí, že by se s ní mělo zacházet s velkou opatrností, neboť, co se jeví na počátku kladné, může být v závěru záporné a naopak (levotočivé provedení nám může vyčerpat životní energii a pravotočivé nám např. může přebít energeticky orgány).

 • Kombinované (ležatá osmička – jedna spirála pravotočivá a na ni navazující levotočivá)

Zde se sice její energie průběžně vyvažují – nevýhodou však je, že ji nemůžeme použít na jeden konkrétní účel (přičítaní či odečítání energie).

 • Květ

Zobrazuje a vysílá energii hojnosti, radosti, plození, naděje, života.

 • Anděl

Pomáhá aktivovat energii ochrany našich strážců a boží pomoci.

 • Mandala

Přináší do našeho života harmonizační a stabilizační energie – vždy záleží na složitosti a účelu provedení. Může pomoci rozvinout ducha.

 • Strom života

Aktivuje vědomí síly energie předků a historie lidstva. Ukotvuje, uzemňuje, stabilizuje. Přináší jistou, hojnost, duchovní poznání, moudrost a vědomí celku.

 • Anch

Velice silný a potenciálně nebezpečný symbol.

Tento druh kříže dokáže velké věci především v oblasti práce s energiemi a léčitelství. Násobí sílu svého majitele, je transformátorem a zářičem vesmírné energie a síly. Dokáže však také, v nepovolaných či nezkušených rukou, obrátit svou velkou sílu proti tomu, kdo s ním nakládá.

 • Pyramida

Poměrově ideálně zkonstruovaný objekt, který dokáže energeticky dobíjet, revitalizovat, aktivovat.

 • Jin Jang

Energie tohoto symbolu napomáhá dosažení harmonie ve všech oblastech našeho života. K uvědomění nutnosti rovnováhy všeho a ve všem. Harmonizuje mužské a ženské síly a napomáhá jejich vyvážení. Duchovně představuje nutnou a dokonalou provázanost dobrých a zlých sil.

 • Klasický pentagram

Je řekněme koncipován pro užití magie dobrým, čistým způsobem (známe pod pojmem „bílá magie“). Ochranný amulet, který má svému majiteli přinášet sílu, rovnováhu, napojení, přístup k vědomostem a násobit jeho schopnosti.

Existuje ještě obrácený pentagram, který se využívá při aktivaci tzv. magie černé (jedná se obracený princip – jedinec se zde neobrací na boha, ale na Satana. Využívá sil démonů a jiných entit, které si ke své potřebě a určitému účelu stvoří).

 • Amulety a talismany různých druhů

Existuje spousta druhů amuletů a talismanů, které můžeme využít či od někoho dostat.

Zásadní u nich je vědět:

 • obecný účel, kterému mají sloužit (to je potřeba si dle typu dohledat a nastudovat)
 • historii jejich původu
 • zda byly dárcem nějak naprogramovány
 • v případě, že k nim máme respekt nebo dokonce odpor, rozhodně je nenosit, ale ani nikomu jinému nedarovat. Pokud byste tak chtěli učinit, je nutné dotyčného informovat o všem výše zmíněném a nechat na jeho rozhodnutí, zda si věc vezme či nikoli.

a před použitím zajistit:

 • jejich očistění, spolu se zachováním jejich základních vlastností
 • Patroni a světci

Každý světec přináší ochranu, požehnání a inspiraci v jiné oblasti.

Celkem dobrý přehled toho, čemu je který z nich zasvěcen naleznete zde: http://catholica.cz/index.php?a=20.

U všech věcí osobní povahy platí, že byste neměli nikoho nechat si je zkoušet, dotýkat se jich, nosit je či jinak s nimi manipulovat (věci, které jsou trvale ve vaší blízkosti, i postupně přejímají vaši energii a energeticky se s vámi spojují. Proto by mohlo být nebezpečné, aby cizí energie pronikaly do vašeho pole a ovlivňovaly jej).

 

Energetický význam materiálu předmětu

 • Dřevo

Slouží k uzemnění, zklidnění, napojení se na matku zemi, moudrost života. Pohlcuje negativní energie.

 • Kov

Zvláště stříbro je výborným ochranným materiálem (ale pozor na jeho ryzost). Skvělé výsledky má také při používání v léčitelství (ve smyslu koloidního stříbra).

Měď je skvělým vodičem a výborně se osvědčuje u psychotroniků a léčitelů pracujících s pružinami.

Nerez je výborným materiálem pro léčitelskou diagnostiku (jen je zde potřeba rozlišovat mezi magnetickým a nemagnetickým nerezem – jeho vhodnost záleží na typu schopností a energie daného léčitele).

Zlato se dá velmi dobře využít při jakékoli energetické práci, má velmi pěkné, čisté vibrace (opět záleží na složení, příměsích).

 • Plast

Je považován, mimo sklo, za jeden z vynikajících materiálů z hlediska schopnosti odolávat uchovávání energetických otisků.

 • Sklo

Vyzdvihnout zde musím především obecnou vlastnost skla, které na rozdíl od minerálů, nepohlcuje tolik negativní energie a velmi dobře se energeticky čistí.  Proto je také používán (jako jeden z mála vhodných materiálů) např. při manipulaci s homeopatiky, kde jakýkoli nežádoucí energetický otisk představuje velký problém zkreslení obsaženého homeopatického programu.

 • Hlína

Napomáhá uzemnění, zklidňuje, pohlcuje negativní energie.

 • Smíšené materiály

Zde se kombinují dané vlastnosti materiálů, jejich síly a vzájemné tolerance. Z hlediska dobrého vyzařování předmětu pak záleží, zda spolu kombinace prvků složení ladí nebo zda jdou proti sobě.

 

Energetický význam barvy předmětu

 • Bílá

Představuje čistotu, neutrální energie, nové začátky, energii zrodu. Aktivuje očištění, osvobození se.

 • Černá

Na jednu stranu dokáže chránit auru, neboť nepropouští energie, na druhou může energie zastagnovat tak, že se nebudou moci dobíjet, čistit ani růst.

Má energii, rozhodnutí, odříkání, ukončení děje, transformace.

 • Šedá

Představuje hranici mezi prostory, neutrální postoj, ale také pokoru. Může aktivit riziko pohybování se na hraně.

 • Žlutá

Rozzařuje, nabíjí, uvolňuje, aktivuje. Působí vesele, může však také aktivovat přelétavost.

 • Modrá

Zklidňuje, podporuje, aktivuje niterné emoce. Představuje bezpečí, přátelství.

 • Zelená

Léčí, zmírňuje bolest, nabíjí, rozvíjí soucit a laskavost. Může v jistých případech působit chladně a násobit pocit samoty.

 • Růžová

Aktivuje jemnou stránku člověka, vyšší já, ženskost.

 • Fialová

Přináší duchovní vhled, ale také zkušenosti. Aktivuje intuici a třetí oko. Pomáhá při napojení na horu. Může aktivovat melancholické pocity.

 • Oranžová

Silná barvu pro nastartování pracovního tempa, životní energie, nápadů, odhodlání, radosti.

 • Červená

Představuje energii předků, buněk, sexuality. Ovlivňuje vzrušivost, vztek, hluboké emoce.

 • Hnědá

Uzemňuje, stabilizuje, zklidňuje. Dává důraz na zaměření se na realitu, hmotu.

 • Zlatá

Aktivuje andělské energie, velkorysost a šlechetnost.

 • Stříbrná

Otevírá ochranné pole a energie a energie vesmírných bytostí.

 • Kombinace dvou nebo více barev

Vždy záleží na jejich vzájemném poměru a vlastnostech. Pokud je jedné více, může snadno přebít přínosy druhé – jestliže je ta druhá však energeticky silnější, může převážit i když je v množstevní menšině.

Svoji roli také hraje odstín a intenzita dané barvy.

Jak vidíte, je to poměrně obsáhlé téma a toho, co všechno by člověk měl hlídat a zohledňovat při výběru věci je opravdu více než dost.

Proto je nesmírně důležité vybírat si předmět, který chceme nosit nebo který chceme mít dlouhodobě umístěn v naší blízkosti, uvědoměle a s důrazem na vše uvedené.

Měli bychom si ujasnit, k čemu nám má dotyčná věc sloužit, jakého energetického naladění jsme my sami, a které materiály nám budou či nebudou z hlediska svých vlastností příjemné.

Stejně je tomu i s barvou či tvarem předmětu.

Může se nám stát situace, kdy se dostaneme do tzv. vnitřního konfliktu, mezi postojem, který běžně máme (například nemáme rádi oranžovou barvu) a mezi tím, jaký postoj potřebujeme zaujmout k tomu, aby se věci posunuly (vzhledem k účelu předmětu, kterému má věc sloužit, je pro nás toto barva vhodná a potřebujeme ji).

V těchto případech, je třeba řídit se intuitivním nastavením – jestliže máme k barevnému či tvarovému provedení vyslovený odpor, pak nemá význam tento pocit v sobě na sílu překonávat a danou věc si pořizovat. Je např. možné zvolit kompromis a vybrat méně dominantní odstín oranžové, či méně ostrý tvar předmětu.

Speciální kapitolu tvoří drahé kameny, zářiče a orgonity.

Drahé kameny

U drahých kamenů je zásadní jejich přirozená schopnost a vlastnost, kterou vyzařují. Každý typ kamene slouží člověku k určitému účelu a vyžaduje svoji specifickou péči.

Existuje řada knih, popisujících vlastnosti kamene, mezi jedny z nejlépe zpracovaných, dle mého názoru, patří knihy „Kameny od A do Z“ (jsou jich 3 díly).

Ohledně péče a výběru kamene by vám mohl pomoci následující odkaz: http://astragal.cz/index.php/vyber-kamene-a-pece-o-nej/.

Obecně mají nejvíce síly ty kameny, které jsou zachovány v jejich původním tvaru a struktuře. Jestliže je s kamenem nějak manipulováno, tedy je obrušován či jinak zpracováván částečně mu to jeho základní sílu ubírá. Tento fakt ovšem může být za určitých okolností (citlivost zpracování, nenarušení struktury kamene apod.) vyvážen tvarem, který je z kamene vybroušen a který poté může jeho sílu naopak násobit a lépe vyzařovat do okolí.

 

Energetické zářiče

Existuje celá řada energetický zářičů, které mají člověku sloužit k různým účelům a příležitostem.

Jiné se umisťují do pracoven, jiné do společných prostor a jiné např. do ložnice. Umístění vždy záleží na brusu daného zářiče a na ostrosti jeho hran. Obecně špičatější provedení se hodí spíše na kariéru, prosperitu apod. a kulatější pro získání harmonie v domově, vztazích.

Tyto zářiče bývají vyrobeny většinou ze skla (o specifických vlastnostech skla jsem si již řekli výše).

Pozitivní na tomto faktu je jak nižší cena zářiče, tak Této problematice se hluboce věnuje tradiční čínské učení Feng-šuej, které se zabývá otázkou nastolení harmonie mezi člověkem a prostředím, ve které pobývá.

Orgonity

Mezi „novější“ objevy mezi zářiči spadají tzv. orgonity.

Jedná se zářiče složené z více prvků zalitých v pryskyřici.

Jejich základní složení by mělo obsahovat kovové špony, drahé kameny odpovídající záměru daného orgonitu (např. orgonit se zaměřením na oblast lásky, zdraví, práce), křišťály, pryskyřici.

Obsahovat ovšem mohou i zlato, symboly (např. srdce, anděl apod.) či jiné prvky (třpytky, korály apod.). Obecně jsem zastánce spíše méně překombinovaných variací (energie se, dle mého názoru, poté v orgonitu tolik netříští a nebijí).

Každý orgonit je svým složením originál, vyzařující jinou míru energie a síly. Jeho síla je přímo odvislá od množství a velikosti obsažených kovových špon a množství minerálů.

Orgonity s velkým množstvím kovových špon rozhodně nedoporučuji umisťovat do ložnice – mají velikou sílu a mohlo by se vám špatně spát a taktéž je nedoporučuji umisťovat blízko hlavy.

Velikost orgonitu určuje také jeho prostorový dosah – některé se nazývají osobními orgonity a je to proto, že jejich dosah je pouze okolo 1 metru (což představuje většinou náš osobní prostor – aurické pole). Jiné, ty větší, dokáží vyzařovat do prostoru 3 a více metrů, proto jsou vhodné do společných prostor apod.

Pro velmi citlivé jedince, kteří silně reagují na různé energie, jsou vhodné orgonity z palmového volu, neboť vyzařují velmi jemnou energii.

Cena orgonitu je odvislá od jeho velikosti, množství obsažených komponentů a složitosti tvaru.

Velmi dobře zpracované informace o orgonitech můžete nalézt zde: http://orgonity.vbrne.info/navod_orgo_eu.pdf, http://orgonity.vbrne.info/pouziti.html.

 

U výrobků ze dřeva a hlíny má zásadní vliv na míru a složení jejich energetického vyzařování to:

 • U stromu je hlavním faktorem ovlivňujícím jeho sílu – druh stromu, stáří stromu a zdravotní kondice stromu.
 • U hlíny její sílu podstatně ovlivňuje oblast, ze které byla přivezena, její složení a historie toho, co se s hlínou dělo (např. v minulosti sloužila jako pohřebiště apod.)

Při pořízení nové věci je vždy žádoucí ji před používáním energeticky vyčistit.

Jak na to se můžete dočíst v následujícím odkazu: http://astragal.cz/index.php/ocisteni-predmetu-od-negativnich-energii/.

 

Rozhodně doporučuji čištění čas od času zopakovat, abyste si zachovali čistou energii předmětu.

Stejně tak jako je vhodné si danou věc naprogramovat, aby nám sloužila tak, jak potřebujeme.

Více o tom, jak programování provést si můžete přečíst zde: http://astragal.cz/index.php/energie-predmetu-a-jejich-programovani/.

 

Autor: Martina Astragal- Mgr. Martina Tulisová, DiS.

Dolní Újezd u Litomyšle

www.astragal.cz

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Martina Astragal 7 Článků
Mým posláním je provázet lidi v jejich těžkých životních chvílích, poskytovat jim podporu, pomoc a zázemí, ale především pomoci jim aktivovat jejich vlastní sílu k uzdravení, znovu nalezení sám sebe či správného směru jejich životní cesty. Svému poslání se v této době věnuji již skoro 20 let. Na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně jsem vystudovala obory sociální pedagogika a psychologie. Absolvovala jsem pedagogické minimum a vystudovala obor sociální práce. Zajímavý profesní posun mě také umožnil sebe zkušenostní výcvik Ryla, výcvik Krizové intervence a kurz psychoterapeutického přístupu Focusing. Nějakou dobu jsem působila a získávala praxi ve státní sféře, posledních 7 let se věnuji individuální a skupinové práci s klienty ve své soukromé praxi. Věřím, že lidská vůle dokáže cokoli a že všichni můžeme získat život, ve kterém budeme sami se sebou i s tím, co žijeme, spokojeni. Základní hodnoty, které vyznávám a kterými se ve svém životě řídím, jsou: lidskost, laskavost, píle, důslednost, čestnost, pravdivost.

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář