Karma a její význam v našem životě

Karma a její význam v našem životě
Karma a její význam v našem životě

Představme si karmu jako velký cestovní kufr, ve kterém sebou neustále nosíme vše, co jsme za celou naši existenci naším jednáním nabrali. Pojmem „celá naše existence“ je myšleno vše od prvotního zrodu bytosti (čistá, ničím ještě nezatížená duše vstupuje do prvního života ve své existenci) do jejího úplného a konečného zániku.

V tomto zavazadle máme po ruce všechny naše dobré skutky, myšlenky, záměry a jednání. Pod nimi jsou ale také sbaleny všechny naše činy, na které nejsme zrovna pyšní. A současně s tím vším jsou zde i plán naší duše, rodové zátěže, naše vlastní osobnostní vybavenost a čas, kdy můžeme ze shora dostat milost vymazání části nebo celé karmické zátěže.

Tomuto kufru se říká karmická zátěž, a to i přes to, že obsahuje také dobré skutky z naší minulosti a současnosti.

Karma se vytváří průběžně po celou dobu našeho bytí. Skládá se z toho, co jsme již učinili, co činíme a z toho, co se chystáme učinit, a to i jen v pouhých myšlenkách.

Zajímavé je, že ať již negativní nebo pozitivní karmu, kterou si právě vytváříme nebo jsme si v minulosti již vytvořili, nemusíme nutně v tomto životě pocítit. Její následky se mohou projevit až v našich příštích životech nebo se dokonce mohou projevit na našich potomcích či současných partnerech.

Je tomu tak proto, že v našich genech a buňkách se ukládají veškeré informace o prožitém. Tento fakt hraje důležitou roli v případě vstupu duše na tuto zem. V jakém slova smyslu? V tom, že duše našeho dítěte si předem přesně volí kam, a komu se narodí, a to s ohledem právě na tuto „buněčnou informační“ zátěž. Neboť toto odpovídá přesně potřebám její budoucí duchovní cesty a vývoje.

Běžnou karmickou zátěž nijak zásadně nepoznáme nebo nás nijak významně negativně neovlivňuje (což ale neznamená, že bychom neměli usilovat o její vyčištění).

Narozdíl od toho silnou karmickou zátěž můžeme poznat např. podle toho, že:

  • se dítě narodí s velkými postiženími
  • člověka stihne tragická událost (nehoda, zabití dítěte apod.)
  • jedinec žije v patologickém partnerském vztahu, ze kterého není východisko

Zde je potřeba rozlišovat mezi zátěžemi, které si duše vybere jako chtěný plán svého poznání a vývoje a zátěžemi vzniklými na základě špatných činů člověka.

Kdy a jak napravíme svoje nedobré činy a vůči komu je splatíme, je určováno při stanovení plánu duše pro ten který, daný život. Např. já se prohřeším vůči Tobě, ale svůj dluh splatím v jiném životě Tvým potomkům nebo potomkům Tvých potomků.

Karma slouží jako naše učební pomůcka, abychom pochopili, že:

  • vše, co vyšleme se nám vrátí – dobré i špatné
  • kdo ponižuje, bude ponížen
  • musíme z důvodu našeho duchovního růstu a poznání zažít jak chudobu, tak bohatství, lásku i bolest, radost i beznaděj
  • jsme zodpovědní za své činy a myšlenky
  • jsme součástí jednoho celku
  • vše musí být v rovnováze
  • máme konat dobro pro sebe, i druhé

Poznáním a pochopením karmického procesu se z nás postupem času stane ucelená světelná bytost, pro kterou bude život v harmonii a míru přirozenou skutečností.

V jisté etapě našeho života je nám Bohem, prozřetelností, vesmírem dovoleno sejmout ze sebe část karmy.

Míra, kterou nám bude umožněno vyčistit závisí od míry našeho duchovního poznání, konání a snahy o posun k tomu, být lepší bytostí. Někomu je umožněno vymazat 30, jinému 60 a některému 100% karmické zátěže. V některých případech se také stává, že vyčištění není dovoleno vůbec, a nebo je zablokováno pro ten daný moment a je potřeba počkat, až přijde správný čas.

Je třeba mít ale na paměti, že ani při plném odstranění karmy nemáme vyhráno. Další zátěže si můžeme velmi rychle opět nastřádat sami našim nevhodným chováním. Jestliže si budeme vědomi výjimečnosti, které se nám dostalo, náš život se výrazně změní k lepšímu.

Proto je důležité mít v sobě pokoru a vědomí, že jestliže mi bude karma nebo její část vymazána, jedná se o velikou milost, které mi byla udělena a já si jí mám vážit.

Karmu můžeme čistit buď jako celkovou karmu jednotlivce (tedy vše, co se dotyčného týká) nebo karmické zátěže mezi jednotlivcem a jinou osobou (členy rodiny, spolupracovníky, partnery, sousedy apod.).

Schopnost jedince energeticky čistit karmu druhým je dar Bohem daný, který se v určitém momentu duchovního vývoje vybranému jedinci otevře a pak již záleží jen na něm samotném, zda si tuto schopnost do budoucna udrží, nebo zda o ni svým nepatřičným jednáním přijde.

Pro každého člověka, který se rozhodne ve svém životě něco změnit, vyčistit a je na tuto změnu připraven, má předem určeného správného učitele, průvodce, pomocníka, léčitele, který mu do života vstoupí v pravý čas a na pravém místě.

 

Autor článku: Martina Astragal- Mgr. Martina Tulisová, DiS.,

Dolní Újezd u Litomyšle

www.astragal.cz

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Martina Astragal 7 Článků
Mým posláním je provázet lidi v jejich těžkých životních chvílích, poskytovat jim podporu, pomoc a zázemí, ale především pomoci jim aktivovat jejich vlastní sílu k uzdravení, znovu nalezení sám sebe či správného směru jejich životní cesty. Svému poslání se v této době věnuji již skoro 20 let. Na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně jsem vystudovala obory sociální pedagogika a psychologie. Absolvovala jsem pedagogické minimum a vystudovala obor sociální práce. Zajímavý profesní posun mě také umožnil sebe zkušenostní výcvik Ryla, výcvik Krizové intervence a kurz psychoterapeutického přístupu Focusing. Nějakou dobu jsem působila a získávala praxi ve státní sféře, posledních 7 let se věnuji individuální a skupinové práci s klienty ve své soukromé praxi. Věřím, že lidská vůle dokáže cokoli a že všichni můžeme získat život, ve kterém budeme sami se sebou i s tím, co žijeme, spokojeni. Základní hodnoty, které vyznávám a kterými se ve svém životě řídím, jsou: lidskost, laskavost, píle, důslednost, čestnost, pravdivost.

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář