Planeta Merkur v horoskopu

Planeta Merkur v horoskopu

V dnešním článku bych Vám chtěla přiblížit můj pohled na planetu Merkur v horoskopu narození, který vychází jak z historických děl astrologů, tak ze současných poznatků moderní astrologie a rovněž z výzkumů vědy.

Začnu trochu obecně, abych Vám přiblížila vznik astrologie. Již staří astronomové, kteří měli znalosti matematiky, lékařství, zemědělství, filosofie, se snažili najít nějakou souvislost mezi  planetami na obloze a jevy, které se odehrávají na Zemi. Pozorovali hlavně dění v přírodě, počasí, psychické a fyzické projevy lidí. Celá tisíciletí zaznamenávali tyto poznatky a porovnávali je s postavením planet na obloze. Z toho vznikl ucelený systém nauky, která dává do souvislosti dění na nebeské sféře, přírodou a člověkem – Astrologie.

Analogií mezi člověkem jako mikrokosmem a vesmírem jako makrokosmem se zabývali již dávní filozofové a myslitelé, např. Platón, Tomáš Akvinský, Mistr Eckhart, Paracelsus, Jan Amos Komenský a další.

Význam pojmů Mikrokosmos a Makrokosmos (zdroj Wikipedie)

Mikrokosmos (z řeckého mikros – malý, a kosmos- svět, vesmír) znamená „svět v malém“, v protikladu vůči Makrokosmu (z řeckého makro- velké, daleko a kosmos- svět, vesmír). Pojem může označovat prostě svět malých rozměrů oproti velikému, ale už u starověkých filosofů vyjadřoval přesvědčení, že „velký svět“ se v člověku odráží, a člověk tak představuje „svět v malém“, který tomu velkému odpovídá, je s ním v harmonii. Ve 20. a 21. století se jako mikrokosmos někdy označuje svět elementárních částic a částicové fyziky

Merkur a jeho význam v horoskopu

Merkur je v horoskopu spojován s pohybem, myšlením, komunikací, nervovým systémem, zručností, dýcháním, cestováním a obchodem. To, v jaké části horoskopu Merkur stojí, ukazuje, v jaké oblasti budeme vlastnosti Merkura nejvíc uplatňovat (např. skrze vlastní projev, v učení, v práci, na veřejnosti, ve vztazích). Jeho vztah s ostatními planetami se u lidí projevuje tak, že například: mluví rychle nebo pomalu, jsou výřeční nebo mlčenliví, jsou pohybliví nebo pomalí, jsou šikovní nebo nešikovní, jsou bystří v myšlení nebo pomalejší, atd.). Sluneční znamení, ve kterém se Merkur nachází, ukazuje, jakým způsobem budeme tyto vlastnosti uplatňovat. Nejsilněji se projevuje ve znamení Blíženců a Panny, kde je Merkur vládnoucí planetou. Merkur byl pro tato znamení zvolen, protože má podobné vlastnosti, jako má počasí v období, které odpovídá těmto znamením. Blíženci-vzdušné znamení, lidé jsou intelektuálně založení, získávají informace a předávají je dál, jsou komunikativní, neklidní, pohybliví. Panna – zemské znamení, jim dává rozumový pohled na svět, smysl pro detail, logické analytické myšlení, šikovnost, pracovitost, nervozitu. V dalších znameních odpovídá jejich vlastnostem. Z toho všeho vyjde jakýsi souhrn, který vypovídá o našich celkových tendencích, jakými projevujeme vlastnosti Merkura, jak je můžeme v životě využít a procvičováním posilovat nebo zlepšovat.

Proč je Merkur spojován s větrem, pohybem, komunikací, cestováním, výměnou, obchodem

Planeta Merkur je nejblíž Slunci, má nejkratší oběžnou dráhu, a proto má i nejvyšší oběžnou rychlost z planet naší sluneční soustavy. Pokud je při svém oběhu aspektem v kontaktu s jinou planetou, svoje vlastnosti přizpůsobí vlastnostem této planety a takto je předá dál. V dávných dobách byl proto nazýván „posel bohů“ (v těchto dobách byly planety spojovány s božstvem). Na Zemi má podobné vlastnosti vítr, který způsobuje pohyb vzduchu v atmosféře. Proto byl Merkur spojen s pohybem. Podle toho, se kterou planetou je ve spojení (aspektu), převezme její vlastnosti a předá dál. Výsledkem jsou různé druhy větru – silný, slabý, bouřlivý, proměnlivý atd. Proto byl Merkur spojen s komunikací a s předáváním informací. Prouděním v atmosféře dochází k výměně teplého a studeného vzduchu a k jeho ochlazování. Proto byl Merkur spojen s výměnou a obchodem. Semena rostlin jsou unášená větrem a překonávají tak velké vzdálenosti.  Proto byl Merkur spojen s cestováním.

U lidí jsou vlastnosti Merkura spojeny s vlastnostmi na podobné bázi:

Pohyb, cestování:

 • Nervový systém velkou rychlostí přenáší informace z periferních částí těla do centrálního nervového systému, kde dojde k jejich zpracování, vyhodnocení a zpět přes nervový systém se předá informace a následně vznikne reakce příslušných orgánů, svalů atd.
 • Cestování – přemisťování z místa A do místa B

Komunikace

 • Řečí vyjadřujeme svoje podněty (na to co vidíme, slyšíme, cítíme, vybavíme si z paměti atd.), a předáváme dál – komunikujeme. (Řeč vzniká proudem vzduchu, který vychází z plic, prochází mezi hlasivkami (hlasovou štěrbinou)a vzniká zvukový projev. Řeč je řízena mozkem, který vysílá signály do svalů plic, hrtanu, jazyka a obličeje zdroj wikipedie)
 • Rukama vyjadřujeme naše myšlenky a komunikujeme prostřednictvím psaní, gestikulace atd.
 • Smyslové orgány se podílí na komunikaci s okolím, kdy přijímáme do mozku informace prostřednictvím zraku, sluchu, hmatu, čichu, chuti a následně na ně reagujeme.

Výměna, obchod:

 • Dýcháním dochází k výměně vzduchu v plicích. Vdechováním vzduchu dochází k okysličování krve a při vydechování odchází z těla kysličník uhličitý
 • Příjem potravy a vylučování – nervová soustava zabezpečuje tzv. peristaltiku (rytmický pohyb stěn žaludku, jícnu, střev), kdy se posouvá potrava trávicím traktem jedním směrem, dojde k jejímu zpracování a pak vyloučení nestrávených zbytků.
 • Obchod spočívá ve výměně jedné věci za jinou

Proč je Merkur spojený s mládím (hlavně s obdobím školní docházky)

V tomto věku dochází k největším a nejrychlejším změnám v lidském organismu, buňky mají nejvyšší regenerační účinky při dělení. V tomto obdob rosteme, vyvíjí se nám mozek, rychle se učíme nové věci. Jak dospíváme a stárneme, jsou tyto procesy v těle pomalejší.

Trocha teorie z vědy – astronomické vlastnosti planety Merkur (zdroj: Wikipedie)

 • Merkur je nejmenší planeta sluneční soustavy, která je nejblíž Slunci
 • Rovníkový poloměr 2439,7 km (tj. 38 % průměru Země)
 • Obíhá po eliptické dráze okolo Slunce
 • Vzdálenost od Slunce      perihélium 45mil.km      afélium 70mil.km
 • Vzdálenost od Země        perihélium 77,3mil.km  afélium222mil.km
 • Průměrná rychlost oběhu okolo Slunce 47,87 km/sec.
 • Jeden oběh okolo Slunce trvá 88 dnů
 • Pomalá rotace kolem své osy – během dvou oběhů kolem Slunce dojde ke třem otočením kolem rotační osy
 • Planeta nemá v podstatě žádnou atmosféru, která by dokázala udržet stabilní teplotu, dochází na jejím povrchu k silným teplotním výkyvům, největším v celé sluneční soustavě. Teplota klesá až k −180 °C na straně odvrácené od Slunce a narůstá až k 430 °C na straně osluněné.
 • Povrch planety je neustále bombardován fotony i slunečním větrem (proudem nabitých částic směřujících od Slunce rychlostí vysokou cca 450km/s)

Naše „vlastnosti“ Merkura nám dávají duševní svěžest, pohyblivost a pružnost. Pokud je budeme procvičovat, nikdy nezestárneme a budeme svěží.

Autor: Jana Vavřínová, www.astrologie-poradenstvi.cz

Staňte se partnery magazínu Kulatý svět, přidejte se k autorům. Kontaktujte naši redakci.

Články uveřejňované v magazínu Kulatý svět pocházejí ze dvou zdrojů: Články vlastní, redakční, autorské, které píší redaktoři nebo naši partneři pro magazín Kulatý svět. Texty jsou duševním vlastnictvím každého autora, proto je volně publikují kdekoliv dle jejich uvážení. Tyto články jsou označeny tagem Originální článek. Tvůrci článků mohou mít uvedenou svoji charakteristiku v odkazu Autoři. Články převzaté z webových stránek, sociálních sítí apod. Vždy uvádíme autora a zdroj textu.

Buďte první, kdo přidá komentář

Napište komentář